Za čo mi môže byť zadržaný vodičský preukaz?

Dôvody zadržpolicajne-autoania vodičského preukazu

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom SR alebo orgánom iného štátu alebo medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom iného štátu, ak:

 1. možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla (v tomto prípade je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz až do právoplatného skončenia veci; policajt je oprávnený zadržať VP aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole VP, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní; vydaním potvrdenia sa považuje “zatajený“ vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na mieste predložený),
 2. má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo,
 3. orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla,
 4. je vodičský preukaz neplatný,
 5. vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho VP neplatný;
 • platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov,
 • platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T osoby staršej ako 63 rokov je 5 rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti
 • platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilost.

Potvrdenie o zadržaní

Po zadržaní VP policajt bezodkladne vydá potvrdenie o zadržaní VP a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po jeho zadržaní zašle vodičský preukaz orgánu PZ príslušnému podľa miesta, kde bol VP zadržaný. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Povolenie platí len na území SR.

Rozhodnutie o zadržaní

Orgán PZ bez ďalšieho konania vydá do 15 dní odo dňa zadržania VP rozhodnutie o jeho zadržaní. Rozhodnutie o zadržaní VP zadržaného podľa odseku 1) sa nevydáva, ak v lehote do 15 dní od zadržania vodičského preukazu už bolo právoplatne rozhodnuté o uložení trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorového vozidla alebo sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorového vozidla a príslušný orgán sa o tom dozvedel. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odsekov 2) až 5) sa nevydáva.

Orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu, je povinný v každom štádiu konania skúmať odôvodnenosť zadržania VP z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ak dôvody zadržania nie sú alebo pominuli, musí byť VP vodičovi bezodkladne vrátený.

Za uvedených podmienok možno zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom iného štátu. Ak je držiteľom zadržaného VP cudzinec, ktorý nemá pobyt na území SR, orgán Policajného zboru zašle VP štátu jeho pobytu.

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz aj vtedy:

ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní

 • za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 • za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,
 • za priestupok spáchaný na úseku výberu mýta,
 • za priestupok spáchaný na úseku cestnej dopravy (napr. ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať osvedčením vozidla taxislužby),
 • alebo za priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave (napr. nedodrží prestávku v práci)

uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.

Ak sa vodič motorového vozidla počas zadržania VP dopustí uvedených priestupkov a nemá pri sebe finančné prostriedky na zaplatenie uloženej blokovej pokuty, vec nemožno prejednať v blokovom konaní.

Potvrdenie o zadržaní VP

Policajt na mieste vydá potvrdenie o zadržaní VP, v ktorom povolí ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len na území SR. V potvrdení musí byť uvedený rozsahudeleného vodičského oprávnenia a spôsob vrátenia VP. Páchateľ priestupku môže požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz zadržal, aby zadržaný VP postúpil orgánu PZ v mieste jeho pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava, na účely jeho vrátenia; policajt je povinný tejto žiadosti vyhovieť.

Ak páchateľ priestupku preukázateľne zaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote do 15 dní odo dňa uloženia pokuty v blokovom konaní, zadržaný vodičský preukaz sa mu bezodkladne vráti po tom, čo sa orgán PZ o zaplatení pokuty dozvedel. Páchateľ priestupku je na účely prevzatia zadržaného vodičského preukazu povinný dostaviť sa na orgán PZ; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pobyt na území SR, orgán PZ zašle VP štátu jeho pobytu.

Orgán PZ zadrží VP a vydá rozhodnutie o jeho zadržaní aj vtedy, ak páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého sa dopustil ako vodič motorového vozidla, nezaplatil uloženú pokutu v lehote určenej v rozhodnutí o priestupku; o zadržaní VP sa vydá potvrdenie.

Ak sa rozhodnutie o uložení pokuty vykonáva výkonom verejnoprospešných prác, orgán PZ zadrží VP a vydá rozhodnutie o jeho zadržaní, ak páchateľ priestupku nevykoná verejnoprospešné práce v určenej lehote; o zadržaní VP sa vydá potvrdenie.

Orgán PZ, príslušný podľa miesta pobytu povinného, zadrží VP na základe doručeného exekučného príkazu. Zadržaním VP môže poveriť aj policajta. O zadržaní VP sa vydá potvrdenie.

Vedenie motorového vozidla v čase zadržania vodičského preukazu

Vedenie motorového vozidla v čase zadržania VP (okrem prípadu, ak má vodič povolenú jazdu) sa považuje za priestupok, za ktorý môže byť jeho páchateľovi v priestupkovom konaní uložená pokuta od 300 € až do 1 300 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá od 1 roka do 5 rokov.

zdroj toppravo.sk

Advertisement

Uhradí mi poisťovňa poškodené sklo na aute?

Poškodil vám kameň alebo iný predmet od iného idúceho vozidla čelné sklo? Už sa nemusíte sporiť s poisťovňou o tom, či vám škodu uhradí, pretože takúto poistnú udalosť musí poisťovňa uznať a vyriešiť v prospech poškodeného. Najvyšší súd SR vydal v tejto veci stanovisko (10/2014), v ktorom uviedol: „Aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť“.

Právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431 Občianskeho zákonníka) je založená na tom, že ako podmienka vzniku zodpovednostného vzťahu sa nepredpokladá porušenie právnej povinnosti, ak je škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky (ktorá je súhrne označená ako dopravné prostriedky). Ide o zodpovednosť objektívnu, kedy sa zodpovedná osoba (prevádzkovateľ) nemôže zbaviť zodpovednosti tým, že preukáže nedostatok zavinenia; jej zodpovednosť je vylúčená len pri splnení liberačných dôvodov (§ 428).

Poisťovne v nedávnej minulosti argumentovali tým, že odskočenie kameňa alebo iného predmetu spod kolies motorového vozidla, nie je okolnosťou, ktorá má pôvod v prevádzke motorového vozidla škodcu. Rozhodnutia slovenských súdov v tejto otázke boli rôzne, keďže neexistoval jednotný právny výklad. Podľa poisťovní vraj nebolo možné preukázať príčinnú súvislosť, že kameň, prípadne iný predmet, ktorý poškodil čelné sklo, bol vymrštený práve spod kolies konkrétneho vozidla škodcu, a ak by aj, nemá takto spôsobená škoda svoj pôvod v prevádzke vozidla. Za takto spôsobenú škodu teda nemohol zodpovedať prevádzkovateľ, nakoľko vymrštenie kameňa za týchto podmienok nie je okolnosťou, ktorá má pôvod v prevádzke vozidla. Preto sa naň nevzťahovala ani objektívna zodpovednosť prevádzkovateľa vozidla. Z uvedených dôvodov takmer všetky poisťovne zamietali tieto škodové udalosti a takisto súdy v týchto prípadoch rozhodovali nejednotne.

V súčasnosti už vodiči na poškodené čelné sklo nemusia doplácať z vlastného vrecka. Za okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke (pri ktorých liberácia vôbec nie je možná) považuje súdna prax okolnosti, ktoré súvisia s organizáciou, riadením a uskutočňovaním prevádzky. Odpoveď na otázku, či a kedy ide o takúto okolnosť, závisí vždy od povahy a okolností konkrétneho prípadu. Za takú okolnosť sa považuje napríklad zlyhanie bŕzd, vada materiálu, nedostatočná údržba zariadenia prevádzky, prasknutie pneumatiky či iné nedostatky materiálu (a to aj skryté), ale aj okolnosti a nedostatky na strane vodiča či iných osôb použitých pri prevádzkovaní dopravy.

Motorové vozidlo je v prevádzke aj vtedy, keď síce stojí, ale v chode je jeho motor. Prevádzkou motorového vozidla je aj príprava na jazdu a bezprostredné výkony po ukončení jazdy, ako aj výkony potrebné na údržbu vozidla. Už samo uvedenie motoru do chodu patrí k prevádzke motorového vozidla bez ohľadu na to, či sa vozidlo uvedie do pohybu alebo nie, či sa to stalo na ceste, prípadne na inom priestranstve verejnosti prístupnom alebo ešte v garáži, a či motor uviedol do chodu sám prevádzkovateľ alebo jeho pracovník. Medzi okolnosti majúce pôvod v prevádzke patria aj nedostatky alebo vady materiálu, a to aj nespoznateľné (napr. R 80/1970, R 9/1972, R 3/1984).

Majúc na zreteli uvedené, nie sú pochybnosti o tom, že samotný pohyb (valivý pohyb kolies) a rýchlosť dopravného prostriedku sú osobitnou, špecifickou vlastnosťou jeho prevádzky. Ak v súvislosti s valivým pohybom kolies dôjde k vymršteniu kameňa, ktorý spôsobí škodu na čelnom skle iného auta, k takejto škode dochádza v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla, t. j. s jeho činnosťou a pohybom. Prejavom prevádzky motorového vozidla je v tomto prípade otáčavý pohyb jeho kolies. Aj keď kameň nie je súčasťou motorového vozidla, bez pôsobenia otáčavého pohybu kolies idúceho motorového vozidla by kameň zostal na svojom mieste na ceste a k jeho vymršteniu a vzniku škody by nedošlo. Prevádzka motorového vozidla je teda príčinou vymrštenia kameňa, ktorý nárazom do čelného skla iného motorového vozidla spôsobí škodu.

zdroj TopPravo.sk

Q: Ako postupovať keď dôjde k škode?

A: V prípade ak ste si istý, že vám škodu spôsobil, konkrétny vinník je potrebné tohoto bezpečne zastaviť  spísať spoločne formulár “Záznam o nehode”. V prípade ak nie je možné vinníka bezpečne zastaviť, je možné toto ohlásiť aj polícii na tiesňovej linke 158 a požiadať tak o asistenciu políciu. Tento postup môžeme zvoliť aj v prípade ak sa vinník nebude chcieť priznať a predmetnú správu dobrovoľne spísať. Treba však vziať do úvahy aj fakt, že dôkazné bremeno bude na vás, to znamená že budete musieť vinníkovi škodu aj dokázať.

Úspešný budete teda len v prípade ak je vinník známy, čiže stotožnený a svoju vinu aj prizná, poprípade dokážete vinníka usvedčiť inými dôkazmi, napríklad kamerovým záznamom a podobne. Avšak aj na kamerovom zázname, napríklad z takzvanej čiernej skrinky,  vzhľadom k technickým možnostiam tohto zariadenia, nemusí byť priebeh udalosti jednoznačný. Dokazovanie je v prípade poškodenia skiel teda obzvlášť zložité a z tohoto dôvodu aj naďalej odporúčame pripoistenie čelného skla/skiel alebo niektorú formu havarijného poistenia. V takomto prípade totiž nemusíme hľadať vinníka a škoda je vám uhradená z tohoto poistenia či pripoistenia.

Q:Čo ak sa dohodnem so známym alebo rodinným príslušníkom a ten vinu zoberie na seba?

A: Poisťovne šetria dôkladne každú škodovú udalosť. V rámci šetrenia môže teda poisťovňa zistiť nezrovnalosti, ktoré môže vyhodnotiť ako podozrivé. Poisťovne vykonávajú rôzne kontrolné telefonáty, zasielajú dotazníky a v niektorých prípadoch využívajú aj služby detektívnych kancelárií. Treba mať teda na pamäti, že takéto vaše konanie môže byť vyhodnotené ako podvod s možnými trestno-právnymi následkami. Navyše ak by šlo o príbuzného, treba mať na pamäti že poistné plnenie medzi príbuznými v prvom rade a osobami žijúcimi v jednej domácnosti je vylúčené.

redakcia